Shortcut: Skip to content

Content

Home » Search for an article » Search Results

Search Results

You searched for author Jianzhong Shen
Results found: 1
1) Regularity estimates for a class of degenerate elliptic equations
Qiaozhen Song, Ying Lu, Jianzhong Shen, Lihe Wang